Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

SUOMEN GREYHOUNDYHDISTYS RY 
JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE                                              

 

Rekisterin nimi

Suomen Greyhoundyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Greyhoundyhdistys ry
Tenholantie 16, 05200 Rajamäki

Yhdistyksen rekisteritunnus: 103.862

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Tiina Ylänen p. 040 525 9170

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyteen perustuvaan tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Rekisteröity antaa henkilötietonsa yhdistykselle hakiessaan yhdistyksen jäseneksi.

Henkilötietojen käsittelyn ja jäsenrekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään yhdistyksen jäsentietojen ylläpitämiseen, hoitamiseen, jäsenmaksujen keräämiseen, yhdistyksen tiedottamiseen ja jäsenlehden postittamiseen.

Rekisterin sisältämiä jäsentietoja voidaan käyttää yhdistystiedotteiden jakeluun ja jäsenlehden postittamiseen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Henkilöllä on yhdistyksen jäsenyys tai jäsenyyden perustamiseksi on tehty hakemus tai tarjous.

Jäsenrekisterin tietosisältö                                                                                                           

Jäsenrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

-          rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet

-          jäsenyyteen perustuvaan tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot

-          laskutukseen tiedot

-          tiedot yhdistyksen toimintaan liittyvästä viestinnästä,

-          muut yhdistyksen hoitoa kuvaavat tiedot.

-          yhdistyksen hallitukseen ja toimikuntiin liittyvät tiedot

Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenhakemuksen yhteydessä.
Henkilötietoja ei kerätä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan;

  1. jäsenrekisterin muodossa Suomen Vinttikoiraliitto ry:lle kerran vuodessa jäsenmäärän tarkistusta varten
  2. osoitteiston muodossa valikoidulle painotalolle yhdistyksen lehtijulkaisun postitusta varten

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on yhdistyksen työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Jäsenyyden päättyessä henkilötiedot poistetaan tietojärjestelmistä.

Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella, esimerkkinä kirjanpidolliset tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 

Cookie politiikka?

Tama sivusto kayttaa cookieita tunnistaakseen käyttäjät.

Hyvaksytko cookiet?