Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SUOMEN GREYHOUNDYHDISTYS - FINLANDS GREYHOUNDFÖRENING ry:n SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Greyhoundyhdistys - Finlands Greyhoundförening ry  ja sen kotikaupunki on Helsingin kaupunki.


2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten greyhoundien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia muuten yhdyssiteenä jäsentensä keskuudessa näiden
koiraharrastuksen edistämisessä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, näyttelyharjoituksia, harjoitus- ja kilpajuoksuja, koulutusta, antaa neuvoja ja opastusta jäsenilleen, harjoittaa jalostusneuvontaa, julkaisee jäsenlehteä ja pitää yhteyttä ulkomaisiin yhdistyksiin ja harrastajiin sekä harjoittaa muuta vastaavaa toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilaliikettä yhdessä toimipaikassa.


3 Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai joka muuten on erityisesti ansioitunut kenneltoiminnassa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyillään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5 Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, kannattavilta jäseniltä sekä nuoriso- ja perheenjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle
päättää syyskokous. Nuorisojäsenen ja perheenjäsenen liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu voidaan määrätä alhaisemmaksi kuin muiden jäsenten. Kunniapuheenjohtaja
ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.


6 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallituksen puheenjohtajan hallituskausi on kaksi (2) kalenterivuotta, muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta sekä varajäsenen kalenterivuosi. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestyksen ratkaistaan yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi erikseen oikeuttaa toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 


8 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä sekä nuoriso- ja perheenjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Varsinainen jäsen joka ei ole yhdistyksen kokoukseen mennessä maksanut kyseisen vuoden erääntynyttä jäsenmaksuaan, ei saa käyttää kokouksessa äänioikeuttaan. Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.


10 Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen muut tiedotukset jäsenille
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen jäsenlehdessä julkaistulla ilmoituksella. Yhdistyksen tiedotteet jäsenille julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä tai asianlaadun niin vaatiessa, kuten jäsenmaksu, postitse kirjeellä. Yhdistyksen kokouskutsut ja yhdistyksen tiedotteet jäsenille voidaan toimittaa kirjeen sijasta myös jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

11 Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 8. valitaan yhdistyksen edustajat järjestöihin ja muihin elimiin
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
  hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä sekä toisessa yhdistyksen kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta, vähintään yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouksessa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Cookie politiikka?

Tama sivusto kayttaa cookieita tunnistaakseen käyttäjät.

Hyvaksytko cookiet?